ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

"Σκοπός είναι η ένταξη της αρχαιολογικής έρευνας, όχι μόνο ως εφαρμοσμένη επιστήμη και φορέας πληροφόρησης αλλά και ως μέσο προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς."

 

Το Μουσείο του σπηλαίου

Το σπήλαιο των Λιμνών διατήρησε μέσα σε πλούσιες επιχώσεις της Νεολιθικής, Πρωτοελλαδικής και ύστερης Μεσοελλαδικής περιόδου, σημαντικά ανθρωπολογικά και αρχαιολογικά ευρήματα.

Ευρήματα όπως χρηστική και λεπτή κεραμική, εργαλειοτεχνία οψιανού, πυριτόλιθου και άλλα, τα οποία αποτελούν ενδείξεις για τις ασχολίες, τα ταφικά έθιμα και γενικά τη βιοπολιτισμική εξέλιξη των πληθυσμών κατά τις προϊστορικές αυτές περιόδους. Γι' αυτό και μέσα στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικοποίησης των πολιτισμικών αγαθών, κρίθηκε αναγκαία και εδώ η ίδρυση μιας μόνιμης έκθεσης των ευρημάτων η οποία θα συμβάλει, εκτός των άλλων και στην ανάδειξη μιας θέσης με εξαιρετική αρχαιολογική αξία, αυτόνομη, αλλά και τμήμα του γενικότερου γεωγραφικού συστήματος στο οποίο ανήκει.
Στόχος της έκθεσης είναι η παρουσίαση των στοιχείων που αποκαλύφθηκαν κατά την ανασκαφική έρευνα στο σπήλαιο, προκειμένου αυτά να συνδεθούν με το χρόνο, το γεωλογικό και οικολογικό περιβάλλον, με την υλική υποδομή των πρώτων αγροτικών κοινωνιών και την οργάνωση της οικονομίας.
Απώτερος σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η ένταξη της αρχαιολογικής έρευνας στο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο, όχι μόνο ως εφαρμοσμένη επιστήμη και φορέας πληροφόρησης αλλά και ως μέσο προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Γενικά ο στόχος του εγχειρήματος είναι η ενημέρωση του επισκέπτη, ανεξάρτητα από το μορφωτικό του πεδίο, γι' αυτό και η παρουσίαση απευθύνεται τόσο στον ειδικό επιστήμονα, όσο και στον απλό ενδιαφερόμενο, με εποπτικά μέσα, εικονογραφήσεις, επεξηγηματικά κείμενα, λεζάντες, χάρτες, σχετικά με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της Γεωλογίας, της Παλαιοντολογίας, της Αρχαιολογίας.

Προθήκες
ΠΡΟΘΗΚΗ Β': ανθρωπολογικά ευρήματα της ανασκαφής, με μορφολογικές ιδιοτυπίες και παθολογικά ευρήματα, καθώς και τμήμα της πανίδας από την αρχαιολογική ανασκαφή του σπηλαίου.

ΠΡΟΘΗΚΗ Γ': αγγεία και κεραμικά ευρήματα από την ανασκαφή των προϊστορικών περιόδων, εργαλεία και ειδικά ευρήματα (όστρεα, ειδώλια κλπ.)

ΠΡΟΘΗΚΗ Δ': πετρώματα της περιοχής, στοιχεία από την πανίδα και ευρήματα από την παλαιοντολογική ανασκαφή παρελθόντων ετών.

Image Caption

Γεωλογία - Πετρολογία

Image Caption

Παλαιοντολογία

Image Caption

Ανθρωπολογία Α

Image Caption

Ανθρωπολογία Β

Image Caption

Ανθρωπολογία Γ

Image Caption

Αρχαιολογία